+421 41/4254 300
Ordinačné hodiny
Pon - Pia 7:00 - 18:00
Obedná prestávka 11:30 - 12:00
Sviatky Zatvorené
So - Ne Zatvorené
Petramed

Štatút súťaže: Ako umývať zúbky deťom

 

 1. Usporiadateľ súťaže: „SÚŤAŽ: AKO UMÝVAŤ ZÚBKY DEŤOM“ (ďalej len „Súťaž”) je Spoločnosť Petramed, sídlom Slovenských dobrovoľníkov 984, 022 01 Čadca (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”). Zapojením sa do Súťaže Účastník súťaže vyjadruje súhlas s Pravidlami.

 

 1. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutoční v dňoch od 26.03.2023 10:30 do 31.03.2023 do 23:59 h.

 

 1. Účastníci súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba: s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník súťaže”). Do súťaže sa môžu zapojiť osoby len s ich vlastnými deťmi.

 

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, avšak môžu sa zapojiť ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”). Do súťaže sa nemôžu zapojiť spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

 

 1. Zaradenie do súťaže: Do žrebovania bude zaradený Účastník súťaže, ktorý:

 

 

Úplné znenie súťažného príspevku:

 

SÚŤAŽ: AKO UMÝVAŤ ZÚBKY NAŠIM DEŤOM

 

Čo môžeš vyhrať?

 

Zo súťažiacich, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky vyžrebujeme jedného, kto získa knižku O Zajkovi, ktorý si nerád čistil zúbky. 

 

Ako bonus môže tento výherca využiť prehliadku zubnej kliniky a nazrieť za oponu na miesta, kam bežný človek nevstúpi. V prípade záujmu je v rámci výhry možné si zdarma požiadať o konzultáciu s našou dentálnou hygieničkou, ktorá zodpovie prípadne otázky v oblasti prevencie a čistenia zúbkov (detí či dospelých).

 

Každý účastník súťaže, kto sa zapojí formou doplnenia otázky do komentára, pomôže vytvoriť praktický článok o starostlivosti o detské zúbky. 

 

Vieme, že mnohým starostiam sa dá predísť vopred, avšak čistenie zubov detičkám je často náročné. Najmä tým najmenším. Spoločne vytvoríme teda článok, ktorý sa povenuje všetkému, čo vás/nás trápi.

 

Ako sa zapojíš do suťaže, ktorá prebieha od teraz až do 31.3.2023 23:59? Jednoducho splníš tieto 2 podmienky:

 

 

pridaj do komentára fotku s tematikou čistenia detských zúbkov, ktorú môžeme použiť potom v článku o starostlivosti o detské zúbky

 

alebo

 

pridaj do komentára video s tematikou čistenia detských zúbkov, ktorú môžeme potom použiť v článku o starostlivosti o detské zúbky

 

aleo

 

pridaj do komentára praktickú otázku pre našich zubárov v téme: “ako umývať zúbky našim deťom”, ktorú môžeme potom použiť pri tvorbe článku

 


Zo súťažiacich, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky vyžrebujeme jedného, kto získa knižku O zajkovi, ktorý si nerád čistil zúbky. Tiež si tento výherca bude môcť rezervovať zadarmo prehliadku našej zubnej kliniky a rozhodnúť sa aj pre využitie krátkej konzultácie s našou dentálnou hygieničkou, ktorá odpovie na všetky otázky.
Z praktických otázok, ktoré pribudnú pod príspevok spracujeme s pedostomatologičkou článok. Okrem súťaže o výhru môžeš pomôcť vytvoriť hodnotný obsah, ktorý skutočne pomôže mnohým rodičom a najmä zbaví mnohé deti nepríjemných starostí, ktoré by im zúbky mohli spôsobiť.

 

 

 1. Žrebovanie: Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje a uverejní video zo žrebovania dňa 03.04.2023 zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá súťaže, jedného výhercu.

 

 1. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá hlavnému výhercovi nasledovnú výhru:

Zo súťažiacich, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky vyžrebujeme jedného, kto získa knižku O Zajkovi, ktorý si nerád čistil zúbky. Ako bonus môže /nemusí/ výherca pri prevzatí knižky absolvovať aj s deťmi prehliadku pre skupinku do 4 osôb so zaujímavým programom. V prípade záujmu je v rámci výhry možné si zdarma požiadať o krátku 15 min konzultáciu s našou dentálnou hygieničkou, ktorá zodpovie prípadne otázky v oblasti prevencie a čistenia zúbkov (deti či dospelých).

 

 1. Oznámenie výhry: Výsledky Súťaže, ako aj meno výhercu budú uverejnené priamo v komentároch pod súťažným príspevkom v deň žrebovania, a to 03.04.2023 do 23:59. Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy priamo na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do konca nasledujúceho dňa od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný ďalší výherca.

 

 1. Osobné údaje: Účastník súťaže udeľuje v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“). v rozsahu meno a priezvisko, prípadne iných osobných údajov v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram a Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do Súťaže, v prípade výhercu aj adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry. Výherca Súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/petramed.cadca/ a tiež na sociálnej sieti Instagram v rámci profilu Petramed @petramed.cadca a webovej stránke www.petramed.sk Usporiadateľ bude spracúvať OÚ len za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry súťažiacemu.

Účastník súťaže má práva podľa Zákona a GDPR na na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám. Spracúvanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania Súťaže, odovzdania výhry a zverejnenia výhercu podľa týchto Pravidiel. Súhlas sa týka aj fotiek, videí a iného obsahu, ktorý účastník zverejnil do komentárov na sociálnych sieťach a budú slúžiť pre účely vytvorena článku na webe Usporiadateľa www.petramed.sk.  Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. 

 

 1. Dane: Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur, uhradiť daň z príjmov.

 

 1. Prehlásenie súťažiaceho: Súťažiaci prehlasuje, že spoločnosť Meta voči nemu nemá žiadne záväzky, a zároveň Súťažiaci prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta a Súťažiaci s ňou nemá žiaden vzťah.

 

 1. Osobitné ustanovenia: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke alebo instagramovom profile Petramed. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na instagramovom alebo facebookovom príspevku k súťaži, ktorý smeruje aj na túto stránku s úplným znením podmienok Súťaže.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Instagram či Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagram či Facebook účet. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

 

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

V Čadci, 26.03.2023

Záznam zo žrebovania dňa 3.4.2023

Náš tím

Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH, MBA
Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH, MBA

Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH, MBA

Zubný lekár
Hlavný odborník

MDDr. Nikoleta Haburčáková
MDDr. Nikoleta Haburčáková

MDDr. Nikoleta Haburčáková

Zubný lekár
Čelustný ortopéd

Cenník

Možnosti financovania

Možnosti financovania

Teraz nemusíte platiť nič, zákrok Vám urobíme ihneď a platbu za službu si môžete rozdeliť do viacerých mesiacov.

Referencie

Naša práca

Prečo sa rozhodnúť pre našu dentálnu ambulanciu?

zuby

Bohaté skúsenosti

30 rokov poskytujeme komplexnú zubnú starostlivosť. Patríme medzi najväčšie zubné kliniky na Slovensku. Na každú oblasť ústneho zdravia máme u nás odborníka.

Výborná starostlivosť

Výborná starostlivosť

Chápeme, že klient ocení bezbolestné ošetrenia rovnako ako príjemný personál a vľúdne slovo. Náš tím dbá na komfort pacienta. Okrem lekárov sa o klientov starajú skvelé zdravotné sestry a recepčné.

Pokročilé technológie

Pokročilé technológie

Naše RTG/CT pracovisko využívajú aj lekári z okresu. Lekári a dentálni hygienici pracujú s lupami, mikroskopom či intraorálnym skenerom. Dbáme nielen na vysoký technologický, ale aj hygienický štandard.

Odborný prístup

Odborný prístup

Klienta ošetrujú špecialisti v oblastiach ortodoncia, protetika, endodoncia, stomatochirurgia či dentálna hygiena. Neustále sa vzdelávame a zvyšujeme klinickú odbornosť.

Petramed

Recenzie

Povedali o našej klinike

Veronika
Google recenzia

Priestory kliniky veľmi pekné, vkusné, až sa človek menej bojí 😉 Musím vyzdvihnúť pána doktora Urbanovského, ktorý ma veľmi povzbudil a pomohol mi prekonať môj obrovský strach. Od začiatku ošetrenia bol veľmi príjemný...

Google recenzia, Veronika, Čítať viac
Ivan
Google recenzia

Petramed je špičkové zubné stredisko. Príjemný celý personál. Pomohli mi s mojimi zubnými problémami. Som maximálne spokojný...

Google recenzia, Ivan, Čítať viac
Ľubica
Google recenzia

Ďakujem za úžasnú starostlivosť a veľmi milý, prívetivý prístup. Všetci boli veľmi príjemní a s úsmevom.

Google recenzia, Ľubica, Čítať viac
Eva
Google recenzia

Veľmi milý a profesionálny prístup pána Dr. Jána Záhorca a jeho sestričky na ambulancii👍 . Veľká spokojnosť.

Google recenzia, Eva, Čítať viac
Mia
Rezencia

Som maximálne spokojná, či už s prístupom personálu, alebo celkovým ošetrením, dokonca mi pani doktorka pomohla vyriešiť problém s aftami, ktorý...

Rezencia, Mia, Čítať viac
Sara
Google recenzia

Báječné!!! Nemôžem povedat jedno krivé slovo, všetci ústretoví a velmi príjemní. Dakujem špeciálne za profesionálny prístup...

Google recenzia, Sara, Čítať viac
Hana
Google recenzia

Dcéra potrebovala vytrhnúť zub,rozhodli sme sa pre Petramed.Znova sa mi potvrdilo,že na Slovensku máme šikovných a pracovitých ľudí, veľkých profesionálov.Slečny na recepcii nám dali termín po zavolaní hneď na druhý deň...

Google recenzia, Hana, Čítať viac
Ľubica
Google recenzia

Ďakujem za úžasnú starostlivosť a veľmi milý, prívetivý prístup. Všetci boli veľmi príjemní a s úsmevom.

Google recenzia, Ľubica, Čítať viac
Mia
Rezencia

Som maximálne spokojná, či už s prístupom personálu, alebo celkovým ošetrením, dokonca mi pani doktorka pomohla vyriešiť problém s aftami, ktorý...

Rezencia, Mia, Čítať viac
Vladimira
Google recenzia

Je dôležité poďakovať vám a posunúť dcérkin príjemný pocit z návštevy u zubára v Petramede. Skvelí ľudia na správnych miestach, nielen profesne ale najmä ľudsky od recepcie, röntgenu až po lekára so sestričkou...

Google recenzia, Vladimira, Čítať viac
Ivan
Google recenzia

Petramed je špičkové zubné stredisko. Príjemný celý personál. Pomohli mi s mojimi zubnými problémami. Som maximálne spokojný...

Google recenzia, Ivan, Čítať viac
Sara
Google recenzia

Báječné!!! Nemôžem povedat jedno krivé slovo, všetci ústretoví a velmi príjemní. Dakujem špeciálne za profesionálny prístup...

Google recenzia, Sara, Čítať viac

Dozveďte sa niečo nové

Naše články

Scroll top

Objednajte si termín

Kontaktujte nás priamo
Osobné údaje
Adresa
Služba
Nenašli ste službu v zozname?
Máte zľavový kód?

Oboznámil/a som sa a súhlasím s poučením o spracovaní osobných údajov *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *

Odoslať objednanie termínu
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.