+421 41/4254 300
Ordinačné hodiny
Pon - Pia 7:00 - 18:00
Obedná prestávka 11:30 - 12:00
Sviatky Zatvorené
So - Ne Zatvorené
Petramed

Ochrana osobných údajov dotknutých osôb v spoločnosti PETRAMED, s.r.o. patrí medzi dôležité priority, ktoré sa našim klientom snažíme zabezpečiť. Poskytnuté osobné údaje sa zaväzujeme chrániť najlepším možným spôsobom. Nastavujeme technické a organizačné opatrenia, ktorými v rámci našich možností zabezpečujeme ich ochranu. Nastavené opatrenia sa zaväzujeme pravidelne kontrolovať a aktualizovať. Rovnako dbáme na zodpovedný prístup k ochrane osobných údajov všetkých našich zmluvných partnerov. Vaše osobné údaje spracúvame na viacero účelov, na niektoré platí právny základ, na iné potrebujeme Váš informovaný súhlas. Informovaný súhlas poskytujete slobodne a jeho neposkytnutie neovplyvní nami poskytovanú kvalitu služieb. Po ukončení účelu spracovania, alebo po zániku právneho základu sú Vaše osobné údaje zlikvidované ako v písomnej, tak v elektronickej podobe, podľa platných zákonných predpisov a postupov. Informovaný súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Rovnako máte ako dotknutá osoba ďalšie práva, o ktorých Vás informujeme v dostupných odkazoch. V prípade akýchkoľvek otázok z oblasti ochrany poskytnutých osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: zodpovedna.osoba@petramed.sk Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa článku 13 Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Prevádzkovateľ:PETRAMED, s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa:Slovenských dobrovoľníkov 984, 022 01 Čadca
Identifikačné číslo organizácie:36389081
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:riaditel@petramed.sk / 041 4254300
Zodpovedná osoba:zodpovedna.osoba@petramed.sk / +421 905 419 663

Účel spracovania osobných údajov: Účel č. 1: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Účel č. 2: Upozornenie na termín ošetrenia Účel č. 3: Evidencia sťažností a reklamácií Právny základ spracúvania osobných údajov na účel č. 1: a. Zákon č. 576/2004 Z. z Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov b. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov c. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov d. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov e. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení f. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov na účel č. 2 a účel č. 3: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písmena f) zákona č.18/2018. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 6 Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov pre účel spracúvania č. 1:

 • Zdravotné poisťovne
 • Iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe zmluvného vzťahu
 • Spoločnosť Swiss Post Solution, s.r.o. – zabezpečujúca ako náš zmluvný partner archiváciu dokumentácie podľa platných legislatívnych predpisov

Doba uchovávania osobných údajov: Zdravotnú dokumentáciu uchováva prevádzkovateľ 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Dokumentáciu z evidencie reklamácií a sťažností eviduje poskytovateľ 5 rokov po vybavení reklamácie, alebo sťažnosti. Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak áno, má právo na prístup k týmto osobným údajom podľa § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) alebo článku 15 Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie 2016/79).
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracovania skončil, alebo je splnená niektorá z podmienok § 23 ods. 2 zákona 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané podľa § 13 ods. 1 písme e) alebo písm. f) (verejný záujem, verejná moc, oprávnený záujem) zákona 18/2018 vrátanie profilovania založeného na týchto ustanoveniach.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobnú údaje poskytli bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase, alebo na zmluve a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.


SÚBORY COOKIES Na našej webovej lokalite sa používajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá váš prehliadač, keď navštívite webovú lokalitu. Identifikujú použitý prehliadač a náš web server ich dokáže rozoznať. Keďže toto využívanie cookies má za následok spracovávanie osobných údajov, právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Tento spôsob spracovávania slúži na naše oprávnené záujmy pri zabezpečovaní toho, aby naša webová lokalita bola vhodná pre používateľov, efektívna a bezpečná.  Väčšinu cookies, ktoré používame, sú známe ako “relačné cookies”. Na konci vašej návštevy sa vymažú. Ostatné cookies (“trvalé cookies”) sa automaticky vymažú po konkrétnej dobe, ktoré sa pri jednotlivých cookies môže odlišovať. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača. Vo všeobecnosti môžete pomocou nastavení svojho prehliadača zakázať používanie cookies.  NAHRÁVANIE HOVOROV Váš hovor k nám je nahrávaný. V prípade, ak s nahrávaním nesúhlasíte, máte možnosť kontaktovať nás iným spôsobom (mail, sociálne siete, osobný kontakt).  Nahrávame ho za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb a je archivovaný týždeň. Ako dotknutá osoba, máte svoje práva a Váš súhlas môžete kedykoľvek slobodne odvolať.   FACEBOOK (AKČNÝ PIXEL NÁVŠTEVNÍKA) Na našej webovej lokalite používame “akčné pixely návštevníka” od spoločnosti Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak sídlite v EÚ Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”)).  Umožňuje nám to sledovať správanie používateľov po tom, ako boli presmerovaní na webovú lokalitu poskytovateľa po kliknutí na reklamu na Facebooku. Umožňuje nám to zaznamenať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Takýmto spôsobom zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, t.j. nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Tieto údaje však ukladá a spracováva Facebook, čo je dôvod, prečo vás informujeme na základe našej znalosti situácie. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje prepojiť s vaším kontom Facebook a použiť ich na svoje vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete umožniť umiestňovať vám reklamy na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely sa do vášho počítača môže aj uložiť súbor cookie.  Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Zhromažďovanie vašich údajov pomocou pixelu Facebook alebo používanie vašich údajov na účely zobrazovania reklám Facebooku môžete namietnuť kontaktovaním nasledovnej adresy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  Facebook je certifikovaný podľa Dohody o štíte ochrany osobných údajov a teda zaručuje súlad s európskou legislatívou na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).  GOOGLE ANALYTICS Na analyzovanie návštevníkov našej webovej lokality využívame službu Google Analytics spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google používa cookies. Informácie o používaní online produktov alebo služieb používateľmi vygenerované súborom cookie sa vo všeobecnosti prenesú na server spoločnosť Google v USA a uložia sa tam. Google bude využívať tieto informácie v našom mene na vyhodnocovanie využívania našich online produktov a služieb používateľmi, na vytváranie správ o aktivitách v rámci týchto online produktov a služieb a na to, aby nám poskytol ďalšie služby spojené s využívaním týchto online produktov a služieb a využívaním internetu. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvárať pseudonymné profily používateľov.  Používame len Google Analytics s umožnenou anonymizáciou IP. To znamená, že Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená celá IP adresa, ktorá bude skrátená tam.  IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nespája s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies príslušným upravením nastavení svojho prehliadacieho softvéru.  Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Používatelia môžu zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných pomocou cookies stiahnutím a nainštalovaním rozšírenia prehliadača. MARKETINGOVÉ SLUŽBY SPOLOČNOSTI GOOGLE Na našej webovej lokalite využívame marketingové a remarketingové služby spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Tieto služby nám umožňujú zobrazovať reklamy cielenejším spôsobom za účelom predstavenia reklám podľa záujmov používateľov. Prostredníctvom remarketingu sa používateľom zobrazujú reklamy a produkty týkajúce sa ich záujmov zistených ich činnosťou na iných webových lokalitách v rámci siete Google. Na tieto účely po vstupe na našu webovú lokalitu používa Google kód a do webovej lokality sú zaradené (re)marketingové značky. S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží jednotlivé cookie, t.j. malý súbor (namiesto cookies môže byť použitá iné porovnateľná technológia). Cookies sa dajú nastaviť podľa rôznych domén, vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré aplikácie používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujíma a ktoré ponuky využil. Okrem toho sa ukladajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové lokality, dĺžka návštevy, ako aj všetky ďalšie údaje o používaní online produktov a služieb. Taktiež sa zaznamenáva IP adresa používateľov, aj keď by sme vás chceli informovať, že v rámci Google Analytics sú IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátené.  Všetky údaje o používateľoch sa spracovávajú ako pseudodynamické údaje. Google neukladá žiadne mená alebo e-mailové adresy. Všetky zobrazované reklamy sa teda nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre majiteľa cookie. Tieto informácie Google zhromažďuje a prenáša na servery v USA, kde ich archivuje.  Jedna z marketingových služieb Google, ktorú využívame, je online reklamný program Google AdWords. V prípade Google AdWords každý zákazník AdWords dostane iné konverzné cookie. Cookies sa preto nedajú sledovať cez webové lokality zákazníkov AdWords. Informácie, ktoré zhromaždí cookie, sa používajú na vypracovanie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.  Môžeme zahrnúť reklamy tretích strán na základe marketingovej služby spoločnosti Google s názvom DoubleClick. DoubleClick používa cookies, aby umožnil službe Google a jej partnerským webovým lokalitám umiestňovať reklamy pri návštevách používateľov na tejto webovej lokalite alebo iných webových lokalitách na internete.  Služby Google využívajú správcu značiek Google. Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely v spoločnosti Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy.  Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžete to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Scroll top

Objednajte si termín

Kontaktujte nás priamo
Osobné údaje
Adresa
Služba
Nenašli ste službu v zozname?
Máte zľavový kód?

Oboznámil/a som sa a súhlasím s poučením o spracovaní osobných údajov *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *

Odoslať objednanie termínu
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.