+421 41/4254 300
Ordinačné hodiny
Pon - Pia 7:00 - 18:00
Obedná prestávka 11:30 - 12:00
Sviatky Zatvorené
So - Ne Zatvorené
Petramed

Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosti PETRAMED, s.r.o.

/ďalej len „Podmienky“/

I.

Úvodné ustanovenia

1. PETRAMED , s.r.o., so sídlom Slov. dobrovoľníkov 984, 022 01 Čadca, IČO: 36 389 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 11930/L /ďalej len ako „Poskytovateľ“/ je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti v študijnom odbore zubné lekárstvo.

2. Na účely týchto Podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

a) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci Poskytovateľa v oblasti zubného zdravia, Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu;

b) Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie;

c) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti;

d) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom zubný lekár, ide o Ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, ide o Ošetrujúcu sestru, ak je ošetrujúcim pracovníkom dentálna hygienička ide o Ošetrujúcu hygieničku;

e) Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o Zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti tejto osobe;

f)Pacient je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť;

g) Dohoda je dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú Pacient uzatvára s Poskytovateľom. Predmetom Dohody je záväzok Poskytovateľa poskytovať za odplatu Pacientovi Zdravotnú starostlivosť na základe povahy diagnózy Pacienta a potreby vykonania stomatologických výkonov v dohodnutom rozsahu a za dohodnutých podmienok. Dohoda sa uzatvára v zásade písomne. Dohoda sa však považuje za uzavretú bez ohľadu na formu aj v prípade, ak sa Pacientovi poskytne Zdravotná starostlivosť aj bez uzavretia Dohody v písomnej forme, pričom nie je rozhodné z akého dôvodu sa tak stalo;

h) Cenník je zoznam zdravotných výkonov poskytovaných Poskytovateľom s uvedením celkovej ceny zdravotného výkonu, sumou doplatku Pacienta, sumou hradenou z verejného zdravotného poistenia. Cenník je k dispozícii k nahliadnutiu v čakárni/recepcii Poskytovateľa;

i) Dohoda o poskytnutí špecializovanej zubnej starostlivosti, je dohoda, ktorú Pacient uzatvára s Poskytovateľom, a ktorej predmetom je poskytnutie špecializovanej zubnej zdravotnej starostlivosti, v Pacientom vybranej a Poskytovateľom indikovanej oblasti zdravotnej starostlivosti. Dohoda o poskytnutí špecializovanej zubnej starostlivosti sa nepovažuje za Dohodu, ktorú má Pacient uzavretú s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

3. Účelom týchto Podmienok je vymedziť niektoré podrobnosti právneho vzťahu založeného Dohodou medzi Poskytovateľom a Pacientom. Tieto Podmienky upravujú Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti rámcovo. Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti ako celok je predmetom všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa poskytovania Zdravotnej starostlivosti sa použijú najmä za účelom špecifikácie vzťahu Pacienta a Poskytovateľa, vzájomných práv a povinností pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti a z dôvodu dovolenej úpravy vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom nad rámec všeobecne záväznej právnej úpravy.

4. Poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

5. Poskytovateľ poskytuje za odplatu komplexné služby pre Pacientov v oblasti záchovnej stomatológie, chirurgie, ortodoncie, protetiky, implantológie, pedostomatológie, endodoncie, röntgenológie a dentálnej hygieny Zdravotníckymi pracovníkmi špecializovanými v danej oblasti.

II.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1. Pacient sa za účelom poskytnutia Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa objedná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom online formulára zverejneného na adrese webového sídla Poskytovateľa: www.petramed.sk, na termín ošetrenia. Objednaný termín je záväzný pre Poskytovateľa aj pre Pacienta. Pacient je oprávnený kedykoľvek, najneskôr 48 hodín pred objednaným termínom, tento termín zrušiť alebo objednať sa na iný možný termín. V prípade, ak Pacient zruší termín ošetrenia v lehote kratšej ako 48 hodín, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Pacientovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- €.

2. V prípade, ak sa Pacient bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví na plánovaný termín ošetrenia, na ktorý bol so svojim súhlasom objednaný Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Pacientovi zmluvnú pokutu podľa typu plánovaného zdravotného výkonu: a) dentálna hygiena (vrátane preventívnej prehliadky) vo výške 26,- €, za každú začatú polhodinu omeškania v rozsahu najviac podľa celkového plánovaného času zdravotného výkonu; b) stomatológia, vo výške 40,- €, za každú začatú polhodinu omeškania v rozsahu najviac podľa celkového plánovaného času zdravotného výkonu; c) ortodoncia, vo výške 100,- €, za každú začatú polhodinu omeškania v rozsahu najviac podľa celkového plánovaného času zdravotného výkonu.

3. Poskytovateľ poskytuje Pacientovi zdravotnú starostlivosť na základe Dohody, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Pacientom najneskôr v deň prvého poskytnutia Zdravotnej starostlivosti Pacientovi Poskytovateľom. To neplatí pri poskytovaní Neodkladnej zdravotnej starostlivosti a pri špecializovanej ad hoc Zdravotnej starostlivosti.

4. Dohoda môže byť skončená:

a/ písomnou dohodou;

b/ výpoveďou

I. Ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;

II. Poskytovateľa, ak sa Pacient dostane do omeškania so zaplatením čo i len časti odplaty za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť o viac ako 30 dní, a to v 15 – dňovej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;

III. Poskytovateľa, ak sa Pacient opakovane nedostaví na plánovaný termín ošetrenia a svoje nedostavenie sa riadne Poskytovateľovi vopred neoznámi podľa bodu 1, článku II, tretia veta Podmienok, a to v 15 – dňovej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;

IV. Poskytovateľa, ak Pacient odmietne absolvovanie RTG vyšetrenia indikované Ošetrujúcim lekárom, a to v 15 – dňovej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane

c/ odstúpením od Dohody zo strany Pacienta bez uvedenia dôvodu;

d/ odstúpením od Dohody zo strany Poskytovateľa, v prípade, ak:

I. by došlo k prekročeniu únosného pracovného zaťaženia Poskytovateľa;

II. pre osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k Pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi, ktorý nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu;

Ukončenie Dohody nezbavuje Pacienta povinnosti uhradiť Poskytovateľovi svoje záväzky na odplate za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli Pacientovi počas trvanie Dohody s Poskytovateľom.

5. Poskytovateľ poskytuje Pacientovi Zdravotnú starostlivosť Ošetrujúcim lekárom individuálne určeným Poskytovateľom na základe povahy diagnózy Pacienta a potreby vykonania špecializovaných zdravotných výkonov u Pacienta.

6. Pacient je povinný pri každom ošetrení informovať Ošetrujúceho lekára o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na zdravotný stav Pacienta /anamnéze, infekčných ochoreniach, tehotenstve, akútnej nevoľnosti, resp. inej zmeny zdravotného stavu/. Poskytovateľ a Ošetrujúci lekár nenesú zodpovednosť za poškodenie alebo zhoršenie zdravotného stavu Pacienta, ktorý porušil túto povinnosť.

7. Pacient je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o každej zmene jeho osobných údajov /najmä, ale nie výlučne: zmena priezviska, bydliska, telefónneho čísla, zdravotnej poisťovne/.

8. Pacient je povinný pri ošetrení predložiť preukaz poistenca a doklad totožnosti. Osoby mladšie ako osemnásť rokov musia byť doprevádzané zákonným zástupcom alebo inou plnoletou osobou písomne splnomocnenou zákonným zástupcom na zastupovanie a rozhodovanie o liečbe maloletého Pacienta.

9. Pred poskytnutím Zdravotnej starostlivosti Ošetrujúci zdravotnícky pracovník informuje Pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti. Poučenie sa poskytuje písomne, zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas /ďalej aj „Poučenie a informovaný súhlas pacienta“/. Pacient má právo poučenie odmietnuť. Pacient je oprávnený udelený informovaný súhlas kedykoľvek odvolať.

10. Pacient je povinný riadne sa oboznámiť s obsahom Poučenia a informovaného súhlasu pacienta vzťahujúcemu sa k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti Pacienta. Skutočnosť, že Pacient je v citovom rozpoložení v dôsledku plánovanej Zdravotnej starostlivosti, nezbavuje Pacienta povinnosti riadne sa oboznámiť s obsahom Poučenia a informovaného súhlasu pacienta a posúdiť dôsledky svojho rozhodnutiai.

11. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má každý Pacient právo na a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, c) poskytnutie poučenia, d) odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu, e) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným, všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

12. Pacient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odplatu spojenú s poskytnutím Zdravotnej starostlivosti v rozsahu, v ktorom nie je úplne alebo sčasti hradená z verejného zdravotného poistenia, a s ktorej výškou úhrady súhlasil.

13. Pri zániku Dohody sa Poskytovateľ zaväzuje odovzdať rovnopis Zdravotnej dokumentácie Pacienta do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým Pacient uzatvoril Dohodu.

14. Pacient je oprávnený u Poskytovateľa nahliadať do svojej Zdravotnej dokumentácie, robiť si na mieste výpisky alebo kópie. Poskytovateľ nie je oprávnený odosielať akúkoľvek časť Zdravotnej dokumentácie Pacientovi mailom.

III.

Záruka, reklamácie, žiadosti

1. Poskytovateľ poskytuje štandardne záruku za akosť materiálov a výrobkov použitých na protetické výrobky v trvaní 5 rokov, na implantáty v trvaní 10 rokov, na výplne a endodonciu v trvaní 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom ošetrenia, pri ktorom sa výrobky a materiály zapracovali pri ošetrení Pacientovi.

2. Pacient si uplatní reklamáciu u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po zistení vady, na ktorú sa reklamácia vzťahuje. Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Záruka sa nevzťahuje na komplikácie (vady), ktoré si Pacient spôsobil sám, nesprávnou hygienou alebo starostlivosťou v rozpore s pokynmi Ošetrujúceho lekára alebo sú spôsobené zásahom tretej osoby, ktorých príčina nespočíva v chybnom materiáli, na prípady spočívajúce v biologických faktoroch organizmu Pacienta a na poškodenia vonkajším zavinením – úrazy Pacienta, pády alebo údery do tváre, ktorých výsledkom je mechanické poškodenie.

4. Podmienkou trvania záruky sú riadna ústna hygiena zo strany Pacienta, pravidelné kontroly u Poskytovateľa, vrátane preventívnych prehliadok u dospelých pacientov 1 x v každom kalendárnom roku a maloletých pacientov, 2 x v každom kalendárnom roku, pravidelné návštevy dentálnej hygieničky podľa periodicity odporúčaní Ošetrujúceho lekára, u dospelého pacienta najmenej 1 x v každom kalendárnom roku, u maloletého pacienta, najmenej 2 x v každom kalendárnom roku, v prípade protetických práv, 2 x v každom kalendárnom roku, pokiaľ Ošetrujúci zdravotnícky pracovník neurčí inak.

5. V prípade, ak sa Pacient domnieva, že mu nebola Zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo nesúhlasí s navrhovaným  postupom Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, má právo písomnou žiadosťou požiadať Poskytovateľa o zaujatie stanoviska a prípadnú nápravu. Pacient priloží k žiadosti vyjadrenia, fotodokumentáciu, iné podklady, na ktoré sa odvoláva v žiadosti, a z ktorých vyvodzuje nesprávnosť postupu Poskytovateľa pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti.

6. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Pacienta o spôsobe vybavenia žiadosti v lehote najneskôr do 30 dní od jej obdržania, ak z povahy namietanej Zdravotnej starostlivosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. Ak Poskytovateľ nevyhovie žiadosti Pacienta alebo neinformuje Pacienta o spôsobe vybavenia žiadosti, Pacient má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti bola správnosť poskytnutia Zdravotnej starostlivosti alebo na iný orgán príslušný na výkon dozoru, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

IV.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje Pacienta sú spracúvané v súlade s ustanoveniami § 16 ods. 2 písm. h) zákona č. 18/2018 Z.z., ustanoveniami zákona č. 576/2004 z. z. a ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov. Poskytovateľ uchováva osobné údaje a údaje o Zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave Pacienta po dobu 20 rokov odo dňa posledného ošetrenia Pacienta Poskytovateľom. Po uplynutí tejto doby budú všetky údaje Pacienta odstránené z informačného systému Poskytovateľa.

2. Osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, kontaktné údaje, termíny návštev, meno a priezvisko Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, vek, pohlavie a zdravotná poisťovňa, údaje o zdravotnom stave Pacienta – o diagnóze, anamnéze, predchádzajúcich výkonoch zdravotnej starostlivosti, užívaných liekoch a zdravotníckych pomôckach, alergiách, ochoreniach a zdravotnom stave pacienta, ošetrujúcich lekároch Pacienta, údaje o výkone zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom, liekoch a zdravotníckych pomôckach použitých pri výkone zdravotnej starostlivosti, budú spracúvané v informačnom systéme určenom na manažment Pacientov v rámci Poskytovateľa. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je spoločnosť Poskytovateľ, a to za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti; vedenia zdravotnej dokumentácie Pacienta; plnenia povinností voči zdravotným poisťovniam, NCZI; plnenia povinností a poskytovania súčinnosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vyššiemu územnému celku; online a offline komunikácie s Pacientom; plnenia povinností Poskytovateľa ako prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobné údaje podľa tohto bodu budú spracúvané sprostredkovateľmi (§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z.) a môžu byť poskytnuté tretím stranám.

3. Poskytovateľ dáva na vedomie Pacientovi, že Poskytovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Pacienta spoločnosť Swiss Post Solutions, s.r.o., so sídlom Púchovská 16, 830 05 Bratislava, IČO: 35 843 390, za účelom zdigitalizovania a archivácie zdravotnej dokumentácie Pacienta.

4. Osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, údaje týkajúce sa právneho vzťahu, vrátane platieb a informácií o plnení záväzkov v právnom vzťahu budú spracúvané v informačnom systéme určenom evidenciu platieb a na vymáhanie pohľadávok Poskytovateľa. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je Poskytovateľ. Osobné údaje podľa tohto bodu môžu byť poskytnuté a budú spracúvané všeobecným súdom príslušným na konanie voči Pacientovi, exekútorom, advokátom vybraným Poskytovateľom a daňovým úradom príslušným pre Poskytovateľa.

5. Právnym základom spracúvania osobných údajov Pacienta je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na základe osobitného zmluvného vzťahu predpokladaného zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – Dohodou, ako aj plnenie ďalších povinností Poskytovateľa z toho vyplývajúcich, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi /napr.: zákon č. 578/2004 Z.z.; č. 580/2004 Z.z., č. 581/2004 Z.z., č. 362/2011 Z.z., vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z./.

6. Oprávnenými záujmami na spracúvaní osobných údajov Pacienta je najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, plnenie povinností uložených právnymi predpismi, skvalitňovanie služieb poskytovaných Poskytovateľa.

7. Poskytovateľ je povinný uchovávať osobné údaje Pacienta po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom.

8. Pacient ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; b) kategóriu spracúvaných údajov; c) identifikáciu príjemcov alebo kategóriu príjemcov, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; d) doby uchovávania osobných údajov; e) práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov Pacienta; f) práve iniciovať konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.; g) o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie; h) existenciu automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

9. Pacient ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Ak Pacient ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, Poskytovateľ ďalej tieto osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

10. Pacient má právo namietať porušenie nakladania s osobnými údajmi na Úrade na ochranu osobných údajov.

11. Poskytovateľ nevyužíva na spracúvanie osobných údajov Pacienta automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania. Osobné údaje Pacienta nebudú prenesené do tretích krajín, mimo Európskej únie
.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky sú právne neoddeliteľnou prílohou Dohody. Ak existuje akýkoľvek rozpor medzi Dohodou a Podmienkami, majú prednosť ustanovenia Dohody, ak je možné ich aplikovať oddelene od Podmienok.

2. Právne vzťahy založené Podmienkami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení Dohody alebo Podmienok sa stane neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení Dohody a Podmienok.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie Podmienok, pričom ním upravené znenie Podmienok sa stáva pre Pacienta záväzným okamihom uplynutia tridsiatich dní od ich zverejnenia na stránke webového sídla Poskytovateľa. Zmena Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na stránke webového sídla Poskytovateľa najmenej tridsať kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude na stránke webového sídla Poskytovateľa zverejnené aj úplné znenie Podmienok po oznámenej zmene.

4. V prípade, že Pacient nebude so zmenou Podmienok súhlasiť, je oprávnený z tohto dôvodu zrušiť Dohodu písomným oznámením o odstúpení, ktoré musí byť Poskytovateľovi, s ktorým Pacient Dohodu uzavrel, doručené najneskôr posledný deň pred nadobudnutím účinnosti zmeny Podmienok. Odstúpenie musí mať písomnú formu. Pacient nemá právo odstúpiť v prípade, ak zmena Podmienok bola vyvolaná v dôsledku zmien všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na právny vzťah Pacienta a Poskytovateľa založený Dohodou, a ani v prípade, ak zmena Podmienok nebude mať žiaden vplyv na právne postavenie Pacienta v právnom vzťahu založenom Dohodou.

5. Zmena týchto Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. marca 2024.

Scroll top

Objednajte si termín

Kontaktujte nás priamo
Osobné údaje
Adresa
Služba
Nenašli ste službu v zozname?
Máte zľavový kód?

Oboznámil/a som sa a súhlasím s poučením o spracovaní osobných údajov *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *

Odoslať objednanie termínu
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.